What effects clothing cost?

Post in collaboration with See Rose Go
Discount code in the end of post
 ↓

see rose go outfit.jpg

Since See Rose Go contacted me a while ago, I have curiously followed their journey as a plus size brand that addresses sustainability issues. We emailed back and forth and realized quite quickly that one issue about sustainability was close to heart for both of us - and simply decided to pay attention to the question we thought about: what affects clothing cost?

What is often discussed is that people demand cheaper clothing lines in plus size industry but I would like to turn the question around: What makes clothing cheap? And is this something I really want? What is better quality?

 • The cost of a garment is determined by materials, production quantities, cut and sewn labor, factory costs, transport and customs. The better the quality of the materials and the better working conditions the workers have in the factories, the higher the cost.
   
 • The material accounts for almost 80 % of the cost of the garment. The quality determines how nice the fabric feels on the body, how well it fits and how long the garment lasts. Sacrificing material means a cheaper garment. We have all experienced the fabric that won’t hold up or that zipper that won’t stay zipped.
   
 • Certified factories with insurance, good working conditions and wages and also follow environmental laws will pay more for labor than those factories that do not comply with these regulations. By choosing certified factories, the cost will be higher for the garments, but as a consumer you will be supporting sustainable and ethical production. Creating great clothing with quality material, in a responsible way all add into the cost of the garment.

När See Rose Go kontaktade mig för en tid sen har jag nyfiket följt deras resa som ett plus size-märke som tar upp hållbarhetsfrågor. Vi mailade fram och tillbaka och insåg ganska snabbt att en specifik fråga om hållbarhet var nära hjärtat för oss båda - och vi bestämde oss helt enkelt för att uppmärksamma frågan: vad påverkar kostnaden för kläder?

Det som ofta diskuteras är att folk efterfrågar billigare klädkollektioner i plusstorlekar, men jag skulle vilja vända på frågan: Vad gör kläder billiga? Och är det något jag verkligen vill ha? Vad är bättre kvalitet?

 • Kostnaden för ett plagg bestäms av material, produktionskvantiteter, skärning och sömnad, fabrikskostnader, transport och tull. Ju bättre kvalité på materialen och ju bättre arbetsförhållandena för arbetarna i fabrikerna är, desto högre kostnad för plaggen.
   
 • Materialet står för nästan 80 % av kostnaden för plagget. Kvaliteten bestämmer hur skönt tyget känns mot kroppen, hur bra det passar och hur länge plagget varar. Billigare material betyder billigare plagg. Vi har alla upplevt tyg som inte sitter bra eller blixtlås som åker ner.
   
 • Certifierade fabriker med försäkring, goda arbetsförhållanden och löner samt som följer miljölagar tar mer betalt för arbetskraft än de fabriker som inte följer dessa föreskrifter. Genom att välja certifierade fabriker kommer kostnaden att vara högre för plaggen, men som konsument kommer du att stödja hållbar och etisk produktion. Att skapa bra kläder med kvalitetsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, bidrar till ökad kostnad för plaggen.
see rose go emmi snicker.jpg

The fact that the supply of quality garments in plus sizes is limited, is not new, but I was shocked when I realized that the market for sustainable, ethically produced clothing in plus sizes is almost non existent - yes, even globally! 

That's why I was incredibly happy when I found See Rose Go, a plus size brand that focuses on quality and small classic collections. They are designed by the lovely founders Erin Cavanaugh and Yi Zhou in New York. The company uses a Turkish factory currently going through a successful audit toward a SEDEX certification.

Faktumet att utbudet av kvalitetsplagg i plusstorlekar är litet är inget nytt, men jag blev chockad när jag insåg att marknaden för hållbara, etiskt producerade plagg i plusstorlekar nästan är obefintlig - ja, även globalt!

Därför blev jag otroligt glad när jag hittade See Rose Go, ett plus size-märke som fokuserar på kvalitet och små, klassiska kollektioner. De är designade av de underbara grundarna Erin Cavanaugh och Yi Zhou i New York. Företaget använder en turkisk fabrik som i skrivande stund genomgår en SEDEX-certifiering.

see rose go track pants.jpg
see rose go plus size track pants.jpg

For See Rose Go, apart from ethical and sustainable issues, of course the good design is in focus. They work with quality and style that lasts several seasons with good fit and thoughtful details. By talking with fellow plus sized ladies, they have discovered that many buy the same basic item of poor quality, several times a year, because they weren’t able to find better alternatives. See Rose Go wants to offer clothing that doesn’t cost the shirt *pun intended* but still are sustainable - in several ways.

För See Rose Go, bortsett från etiska och hållbara frågor, är naturligtvis designen i fokus. De arbetar med kvalitet och stil som varar flera årstider med bra passform och genomtänkta detaljer. Genom att de prata med kollegor med plusstorlekar har de upptäckt att många köper samma basplagg av dålig kvalitet flera gånger per år, eftersom de inte kunde hitta bättre alternativ. Se Rose Go vill erbjuda kläder som inte kostar skjortan *pun intended* men som fortfarande är hållbara - på flera sätt.

see rose go plus size brand.jpg

"We all tend to wear 20 % of our wardrobe 80 % of the time. That 20 % must be great - every day. We ask so much in several aspects of our lives, why not ask for more from our clothes?” Erin, See Rose Go

See Rose Go's garments are meant to stay timeless, like the favorites you want over and over again, season by season. See Rose Go is all about quality, fit and style.

"Vi alla tenderar att bära 20 % av vår garderob 80 % av tiden. De 20 % måste vara bra - varje dag. Vi kräver så mycket i olika delar av våra liv, varför inte kräva mer från våra kläder?" Erin, Se Rose Go

See Rose Go's plagg är tänkta att förbli tidlösa, som favoriter som du vill ha om och om igen, säsong efter säsong. See Rose Go står för kvalitet, passform och stil.

see rose go plus size.jpg

Aside from the fact that I love that See Rose Go is keeping sustainability as part of their business goals, I must agree with that they have an eye for details! These track pants (if you call them that, more like fine ass track pants maybe?) are of incredibly beautiful quality with a discreet zipper in the side, a hidden hook and eye closure at the top and a bottom hem that can be folded down or up  - if you want to alter the length and make them longer or shorter. Talk about thoughtful design! 

Bortsett från att jag älskar att See Rose Go har hållbarhet som en del av deras affärsmål, måste jag hålla med om att de har ett öga för detaljer! Dessa träningsbyxor (om du kan kalla dem för det, de är mer finbyxor kanske?) är av otroligt fin kvalitet med en diskret dragkedja i sidan, en dold ögla överst och en nederkant som kan vikas ner eller upp - beroende på om du vill ändra längden och göra dem längre eller kortare. Snacka om genomtänkt design!

see rose go trackpants details.jpg

See Rose Go garments are not fast fashion. These are examples of quality made designs, produced in a responsible factory. You get what you pay for and beyond with these styles - they are modern classics you’ll wear again and again. 

And, we're all wondering what the name See Rose Go stands for - Rose represents all the lovely women they’ve met over the years who follows their ambitions and are passionate about what they do, in careers and having goals in life. The founders feel they are cheering for all these women. Rose also stands for the balance between classic and modern beauty - and they believe everyone has a bit of Rose in them. Hence See Rose Go!

See Rose Go's kläder är inte fast fashion. Det här är exempel på kvalitetsgjorda plagg, som produceras i en ansvarsfull fabrik. Du får vad du betalar för och mer med dessa plagg - de är moderna klassiker som man kommer att bära om och om igen.

Och vi alla undrar vad namnet See Rose Go står för - Rose representerar alla underbara kvinnor de har träffat genom åren som följer sina ambitioner och är passionerade med det de gör, i karriären och mål i livet. Grundarna känner att de riktigt hejar på alla dessa kvinnor. Rose står även för balansen mellan klassisk och modern skönhet - och de tror att alla har lite Rose i sig. Därför See Rose Go!

see rose go outfit plus size.jpg

Photos: Malin Göransson

For those who are curious about See Rose Go, I've teamed up with them and offer you free shipping globally from now until the end of February with the code EMMI so be sure to order your favorites! And don't forget to sign on to their newsletter to get 10 % off your first order!

I hope the post has raised some thoughts about price and production - what do you think about this topic? ♥

För den som är nyfiken på See Rose Go, har jag gått ihop med dem och erbjuder gratis frakt globalt från nu till slutet av februari med koden EMMI så se till att beställa dina favoriter! Glöm inte att signa upp på deras nyhetsbrev, då får du 10 % rabatt på första beställningen!

Jag hoppas att inlägget har väckt tankar kring pris och produktion - vad tycker du om detta ämne? ♥